راهبردهای پیامبراعظم(ص)درتشکیل حکومت
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف این نوشتاربررسی راهبردهای پیامبراعظم(ص)برای تشکیل حکومت است ومی خواهدازاین طریق اثبات کندکه پیامبرنه تنهاحکومت تشکیل دادبلکه به دنبال تشکیل حکومت بود.پیامبر(ص)درمنطقه ای به تاسیس دولت پرداخت که درآن هیچ دولتی نبود.مهمترین ساخت سیاسی درآن زمان قبیله بودوعامل پیونددهنده قبیله نسب وخون وعصبیت بود.پیامبر(ص)برای تاسیس حکومت به دنبال این بودکه وضع موجودرابرهم ریزدوحکومتی مبتنی برنگرش توحیدی ایجادکند.راهبردهای ایشان ازمکه شروع شد.دوره مکه دوره انسان سازی ومکتب سازی ودوره مدینه دوره تشکیل وتثبیت حکومت بود.