تبیین سیره سیاسی پیامبراعظم(ص)درتشکیل حکومت
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده در دوره‌های اخیر، با روی کار آمدن نظام های سیاسی جدیدی مبتنی بر تفکر مدرنیته و تبلیغ تز جدایی دین از سیاست، بعضی از متفکران اسلامی در مواجهه با این نظام‌ها، وجود سیاست و حکومت در اسلام را منکر شده و حتی به نفی حکومت دینی پیامبر(ص) پرداختند. برای پاسخ به این متفکران و پاسخ به سؤال اصلی، این پژوهش بر اساس تحلیل سیستمی شکل گرفت. تحلیل سیستمی نظام سیاسی را مجموعه‌ایی به هم پیوسته از فعالیتهای سیاسی تلقی می‌کند که شمار بزرگی از کار گزاران نظام و با هدف خاص آن را تعهد کرده و انجام داده اند. در این پژوهش با بررسی راهبردهای پیامبر اعظم(ص) در تشکیل حکومت و سیره سیاسی ایشان گفته شد که: پیامبر(ص) در دوره مکه به فرهنگ سازی روی آورد و با نهادینه ساختن اندیشه توحیدی به جای شرک و بت پرستی، فرهنگ جاهلی مردم را تغییر و با ایجاد وحدت میان قبایل متشتت عرب سرانجام موفق به تشکیل حکومت اسلامی شد. حکومت اسلامی ایشان دارای ساختار و کار ویژه‌های یک نظام سیاسی منسجم و هدفمند بود. در ساختار حکومت نبوی (ص) با بررسی، ضرورت وجود دولت، عناصر و نهادهای قدرت، مرزهای قدرت، شبکه قدرت و در کار ویژه‌های حکومت ایشان با بررسی، مرکز تصمیم گیری، محدوده قدرت، جریان قدرت، باز خورد قدرت، این نتیجه به دست آمد که: نظام سیاسی پیامبر(ص) بر پایه ولایت الهی شکل گرفت و نمونه کامل و عینی یک دولت اسلامی مقتدر بود. این نظام سیاسی به تفکر جدایی سیاست از رسالت مهر باطل زد و به اثبات سیاست و حکومت در اسلام پرداخت، حکومت پیامبر(ص) مکتب هدایتی بود که برای اجرای احکام اسلامی و رساندن جامعه به سعادت اخروی تشکیل و الگویی کامل برای حکومتهای اسلامی در طول تاریخ شد.